Đánh giá 6 lập luận liên quan đến Công hàm 1958

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng Công hàm 1958 để khẳng định…