Hội nghị Trung ương 13: ‘Đảng lo nhân sự, dân chỉ mong thay đổi đường lối’

Hội nghị Trung ương 13 của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam…