Quy hoạch nhân sự Đại hội đảng 13, ‘mèo vẫn hoàn mèo’

Thay vì tự kiểm, tự xử lý và loại bỏ cái gọi là “quy hoạch nhân…