Hội nghị Trung ương 13: ‘Đảng lo nhân sự, dân chỉ mong thay đổi đường lối’

Hội nghị Trung ương 13 của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam…

Quy hoạch nhân sự Đại hội đảng 13, ‘mèo vẫn hoàn mèo’

Thay vì tự kiểm, tự xử lý và loại bỏ cái gọi là “quy hoạch nhân…