Bộ Tài chính Mỹ phát hiện Việt Nam chủ tâm phá giá tiền đồng

Một điều tra của Bộ Tài chính Mỹ phát hiện ra rằng Việt Nam chủ tâm…