45 năm đất Đan viện Thiên An dưới tay chính quyền

“Thiên An” có nghĩa là bình an đến từ trời, nhưng các đan sĩ nơi đây…